Wet- en regelgeving

De uitoefening van het accountantsberoep is gebonden aan wetten, verordeningen, nadere voorschriften en overige regelgeving. Centraal binnen dit geheel staat het beroepsethisch handelen van een accountant. Alle accountants in Nederland werken volgens de zogeheten ‘vijf fundamentele beginselen’ , welke zijn vastgelegd in de Verordening Gedrags- en Beroepscode Accountants (VGBA):

a. Professionaliteit
De accountant onthoudt zich van elk doen of nalaten waarvan hij weet of behoort te weten dat dit het accountantsberoep in diskrediet brengt of kan brengen.

b. Integriteit
De accountant treedt ten aanzien van de uitoefening van zijn beroep eerlijk en oprecht op.

c. Objectiviteit
De accountant laat ten aanzien van de uitoefening van zijn beroep niet toe dat zijn oordeel wordt beïnvloed door een vooroordeel, belangenverstrengeling of ongepaste beïnvloeding door derden.

d. Vakbekwaamheid en Zorgvuldigheid
De accountant houdt zijn vakbekwaamheid op het niveau dat is vereist om een professionele dienst op een adequate wijze te kunnen verlenen.

e. Vertrouwelijkheid
De accountant die ten aanzien van de uitoefening van zijn beroep de beschikking krijgt over gegevens of inlichtingen waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens of inlichtingen. Tevens gebruikt de accountant vertrouwelijke gegevens of inlichtingen niet voor eigen gewin of het gewin van derden.

Voor een overzicht en inzage in de wet- en regelgeving inzake het accountantsberoep verwijzen wij u verder naar de website van onze beroepsorganisatie op www.nba.nl.


Specifieke regelingen Spiegel Registeraccountants
Passend binnen het geheel aan wet- en regelgeving voor het accountantsberoep zijn bij Spiegel Registeraccountants  nog de volgende voorwaarden en regelingen van kracht:
-    Algemene voorwaarden
-    Klachtenregeling
-    Klokkenluidersregeling

Contactgegevens

Spiegel Accountants

Bezoekadres:
Emmawijk 19
8011 CN ZWOLLE

Postadres:
Postbus 1506
8001 BM ZWOLLE

T: (038) 338 81 91
E: info@spiegel-accountants.nl

 

   Nederlandse
   Beroepsorganisatie van
   Accountants